ANBI

ANBI_FC_schaduwDe stichting is ingeschreven in het ANBI-register, als Algemeen Nut Beogende Instelling en bij de Kamer van koophandel.

Naam: Stichting Oost Europa Hulp Lichtenvoorde

RSIN, of fiscaalnummer: 809092682

Contactgegevens:

Dhr. Th. Engelbarts, Godfried Bomanstraat 9, 7131 WS Lichtenvoorde, 

Tel. 0544-374834, email: info@soehl.nl

Bestuur:

Voorzitter: Dhr. H. Hinkamp, Dijkstraat 17, 7131 DM Lichtenvoorde

Secretaris: Dhr. Th. Engelbarts, Godfried Bomanstraat 9, 7131 WS Lichtenvoorde

Penningmeester: Dhr. G. Bijker, Lisztstraat 4, 7131GN Lichtenvoorde 

algemene bestuursleden:, Dhr. L. Kuenen, Mevr. H. Wouda, Dhr. R. te Kronnie

Beleidsplan:

De stichting zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden van mensen in Oost Europa, door het inzamelen en de verkoop van her te gebruiken goederen in de eigen kringloopwinkel. Hiertoe worden contacten onderhouden met de inzamelaar van de goederen, de firma Dusseldorp, en met de contactpersonen inOost Europa. De activiteiten in Oost Europa concentreren zich op twee gebieden in Roemenië. 

Afgeronde projecten én lopende projecten worden met regelmaat (in de regel 2x per jaar) bezocht en er wordt toegezien op het nakomen van gemaakte afspraken. In overleg met betrokkenen worden afspraken gemaakt over de voortgang. Van deze projecten wordt verslag gedaan op de website: www.soehl.nl (onder “nieuws” en “hulpprojecten”)

Beloningsbeleid

Dit is te vinden in de statuten, onder artikel 4 lid 6

6.De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten door hen in de uitoefening van hun functie gemaakt.

Deze vergoedingsregeling is ook van toepassing op overige vrijwilligers van de stichting.

Doelstelling:

Deze is te vinden in de statuten, onder artikel 2

Artikel 2.

1.De stichting heeft ten doel: Het verbeteren van de leefsituatie van mensen in Oost Europa, zonder onderscheid naar politieke overtuiging of levensbeschouwing en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a.het beheren van een kringloopwinkel, om verspilling van grondstoffen en energie tegen te gaan door het aanbieden van tweedehands goederen voor hergebruik.

b.het bieden van een zinvolle werkplek aan vrijwilligers.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Op de website van de stichting (www.soehl.nl) wordt uitvoerig verslag gedaan van de verrichte hulpprojecten (zie “nieuws” en “hulpprojecten”) en de werkwijze van de stichting m.b.t. tot de inzameling en verwerking van her te gebruiken goederen (zie “organisatie”).

Daarnaast is er ook actuele informatie te vinden op Facebookpagina, zie ‘Hergebruikertje’

Financiële verantwoording:

In een jaarlijkse bijeenkomst met vrijwilligers doet de penningmeester verslag van het financiële overzicht van de stichting. Hier een overzicht van de baten en lasten 2022.